Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH przekazana w trybie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej „RODO"
Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych:
1.  administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej - „Dane osobowe") zawartych w korespondencji mailowej związanej z zamówieniem oferowanych przez nas wyrobów/usług oraz dokumentach sprzedaży tych wyrobów/usług jest „MET-GAL" Daniel Jasiński, ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno (dalej - „Administrator"), którego przedstawicielem jest Właściciel - Daniel Jasiński  ( e-mail: danielj@metgal.pl);
2.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oferowanych wyrobów/usług oraz na potrzeby podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem tej umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu realizacji obowiązków Administratora związanych z procesem wykonania obowiązków sprzedawcy, wynikających z Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i aktów wykonawczych do tych ustaw (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Mogą być one także przetwarzane na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje, że nie będzie możliwe zawarcie z Panią/Panem umowy lub prawidłowa realizacja obowiązków Administratora związanych z zawartą z Panią/Panem umową;
4. Administrator może przekazać Dane osobowe - w niezbędnym zakresie - podmiotom zapewniającym obsługę niezbędnych procesów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Administratora, jak np. podmiotom świadczącym obsługę księgową, kadrową, prawną, w zakresie rozliczeń finansowych, hostingu i innych usług informatycznych, dostarczania przesyłek. Administrator nie zamierza przekazywać Danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych;
5. może Pani/Pan żądać od Administratora dostępu do Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych;
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
7.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zawartej z Panią/Panem umowy oraz okres przewidziany przepisami prawa podatkowego.
powrót ›